Prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky * Reality Glovato Inzerce realit a nemovitostí
80 / 100

Prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky

Prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky o velikostech 1+1, 2+kk, 3+1 na území Prahy 4 a 6, je jedna z nejlepších možných variant nabídek. Byty v novostavbě, byty po celkové zdařilé a nákladné rekonstrukci, byty jako investiční záměr.

Prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky, pokud nad tím zamyslíte, chápeme Vás, protože jako vlastníci máte asi špatné zkušenosti s některýma realitníma kancelářema, ale pozor, chcějte penize od zájemců složit do třeba advokátní úschovy.

Proč?

Protože když uskutečňujete prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky musíte mít jistotu, že když zájemce projeví zájem o koupi Vaší nemovitosti, tak může i za nemovitost plnit. Pokud bude mit své penize, je potřeba řešit jejich úschovu. Pokud bude zájemce plnit tím, že bude platit banka na Váš účet, což je třeba hypotéka, úschovu nemusíte řešit, protože máte jistotu, že pokud banka bude chtít zástavní právo na katastru, tak plnit bude.

Prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky, je sice lákává představa, ale člověk to musí mít dobře promyšlené aby neudělal někde botu. Nedělejme si iluze o hodných kupujících. Ne všichni jsou pohodáři a poctivci. Najdou se určitě i ti, kteří čekají na zaškobrtnutí prodávajícího s úmyslem na něm vydělat v nejhorším případě, ale přijít k nemovitosti skoro zadarmo platí jako priorita.

O čem ja advokátní úschova a Kde jsou peníze uschovány?

Vždy na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova. Při výběru bankovního ústavu je advokát povinen přihlédnout k případným požadavkům klienta. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova! Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit.

Jaká je odměna advokáta?

Odměna advokáta za úschovu peněz je vždy smluvní; advokátní tarif tuto otázku neupravuje. Na výši odměny se tedy musí advokát s klientem vždy dohodnout.

Jak se advokátní úschova realizuje?

Klient uzavírá s advokátem písemnou smlouvu o úschově, popř. smlouvu svěřenskou, ze které jsou kromě uschovatele oprávněny rovněž třetí osoby. Ve smlouvě jsou stanovena práva a povinnosti stran, možnost úročení peněz, jejich výplata dle podmínek banky atp. Uložené peníze mohou být předány advokátovi v české nebo i cizí měně, a to buď v hotovosti (jednorázově max. 350 tisíc Kč); nebo složením na účet úschovy či bezhotovostním převodem.

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?

Platby z uložených peněz klienta ve prospěch advokáta nejsou přípustné, s výjimkami stanovenými právními předpisy, dohodou s klientem či nařízením soudu či jiným oprávněným orgánem. Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu.

Jaké jsou možnosti ochrany v případě, kdy advokát neplní své povinnosti?

Pokud klient zjistí, že advokát při nakládání s peněžními prostředky pochybil, může žádat okamžitou nápravu. Pokud toto není možné, nebo pokud advokát nápravu nezjedná, může dát podnět České advokátní komoře k provedení okamžité kontroly. Zároveň s tím (zejména je-li obava, že advokát neoprávněně nakládá s peněžními prostředky) může klient podat u příslušného soudu žalobu na vydání věci s návrhem na předběžné opatření, kterým by soud zakázal advokátovi s peněžními prostředky nakládat.

Pokud se tedy jedná o prodej například – Prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky, je soubor různých opatření vždy namístě a nemělo by nic podněňováno.

Je advokát pojištěn pro případ, že klientovi způsobí škodu?

Advokát je ze zákona pojištěný pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb, stejně jako notář. Ve vztahu k advokátním úschovám se však pojištění nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání, ani na hrubou nedbalost související se ztrátou nebo pohřešováním peněz. Je potřeba si uvědomit, že žádná pojišťovna nepojistí nikoho pro případ úmyslného trestného činu! V tomto směru se advokátní úschova neliší od jakýchkoli jiných úschov – proti zpronevěře se nelze nijak pojistit!


Společně platí:
1) Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; to platí i pro advokátní úschovy. Nikdo nemůže klienta nutit, aby v rámci jiného vztahu (např. při koupi nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře) uzavřel dohodu s předem stanoveným advokátem!

2) O veškerých prostředcích klienta v souvislosti s prováděním jeho úschov vede advokát dokumentaci, kterou klientovi na požádání předloží. Ta musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta. Veškeré písemnosti (smlouvu o správě majetku, kopie dokladů, plnou moc, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku) uchovává advokát po dobu 10 let od ukončení správy.

3) Při uzavírání smluv o úschově je advokát povinen provést identifikaci uschovatele, a to ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon proti praní špinavých peněz“). Ve vztahu ke schovateli má rovněž další povinnosti stanovené tímto zákonem.

4) Advokát je plně odpovědný za veškerá pochybení. V případě, že advokát poruší své povinnosti při advokátní úschově (např. provádí více úschov na společném účtu, použije peněžních prostředků klienta k jinému než sjednanému účelu atp.), dopustí se tím kárného provinění, za které je mu uloženo některé z kárných opatření (včetně pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů). Tím není dotčena jeho odpovědnost podle trestního zákona a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Advokát odpovídá celým svým majetkem za škodu, kterou při advokátní úschově způsobí!

5) Česká advokátní komora vytvořila pro advokáty tzv. elektronickou knihu úschov, což je průběžně číslovaný registr úschov klientů u konkrétního advokáta. Do této knihy jsou advokáti povinni hlásit veškeré advokátní úschovy, čímž si Komora udržuje přehled o činnosti advokátů a umožňuje důslednější kontrolu při provádění úschov.

převzato z cak

Co tedy dodat na závěr

nad jen to, že případný Prodej bytu v Praze 4 a 6 bezrealitky a nebo jiný prodej a jiné nemovitosti, je vždy kus od kusu jiný. Budou se Vám ozývat jiní lidé, na prohlídky přijdou lidé co mají zájem i ti, kteří jsou pouze bytovými turisty a zakuklení makléři. Težko odhadnete kdo je vážný a přímý zájemce. Mějte tedy nejen tpělivost a předvídavost, ale správný rozum a logické uvažování.

Download document

Před stažením tohoto dokumentu zadejte svůj e-mail

Translate »

Compare