1. Úschova kupní ceny

1. Úschova kupní ceny

84 / 100

1. Úschova kupní ceny, jak funguje a potřebuji ji? Konečně jste si vybrali vytouženou nemovitost, a chcete ji koupit, co Vás tedy čeká?

1. Zaplacení zálohy

V této fázi se jedná o to a je to logické, že prodávající by chtěl po Vás zaplatit zálohu za Vámi projevený zájem o koupi. Proč ne, ale určitě to udělejte správně a to tak, že s majitelem sepíšete rezervační smlouvu neboli dohodu.

V této dohodě, identifikujte předmětnou nemovitost, kde a pod jakým číslem je zapsaná na katastru, nacionály majitele a Vaše, v jaké výši je zaplacená záloha a kam, na jaký účet a definujte účet, uveďte podmínky složené zálohy, že bude sepsána kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí, když někdo odstoupí, tak jaká pokuta a v jaké výši bude splatná a kam a nezapomeňte napsat, že pokud odstoupí vlastník nemovitosti, zaplati složenou zálohu na Váš bankovní účet do tehdy, např. do pěti dnů.

Je třeba také myslet na to, jak specifikovat odstoupení, doporučujeme nejlépe v písemné podobě s doručením druhé straně prostřednictvím držitele poštovní licence, což je pošta.

2. Kupní smlouva

Sepsání kupní smlouvy, nebo-li podpis smlouvy. Smlouva musí obsahovat všechny náležitosti, to je nejen prodávající a kupující jako strany, ale hlavně dobře specifikovat předmět smlouvy (byt, dům). Opravdu si dejte záležet, aby nemovitost byla dobře popsaná.

Potom musíte popsat a specifikovat způsob úhrady kupní ceny, zda bude částka složena v advokátní úschově, bankovní úschově atd. Z jakého důvodu bude případně kupní cena vrácena a na jaký účet, jak bude nemovitost předaná, kdy bude kupní cena uvolněna a převedena prodávajícímu a za jakých podmínek, kdo provede návrh na vklad u katastrálního úřadu.

V neposlední řadě, musíte uvést do smlouvy, kdy bude (do kolika dní) uvolněná nemovitost, zda bude vyklizená, kdo ji vyklidí a jak budou přepsány energie na nového majitele.

Nezapomeňte také uvádět podmínky o termínech a případné pokuty za nedodržení. 1. Úschova kupní ceny, je vázána na více podmínkách, proto je nevynechejte.

Kupní smlouva bez stanovených pokut, je jako psát dopis tetičce, nemá žádnou váhu. Podpisem kupní smlouvy se ale ještě nestáváte vlastníkem nemovitosti. Vlastníkem jste teprve tehdy, až budete uvedeni katastrálním úřadu, zapsání na listu vlastnictví.

Musíte si počkat na vklad do katastru nemovitostí. Lhůta, kterou má katastrální úřad je někdy poměrně delší, záleží vždy na počtu zápisů, ale do 30 dnů, by to mělo být, výjimečně,  se může prodloužit lhůta na tři měsíce.

3. Uvolnění kupní ceny

Pokud jste v kupní smlouvě stanovili jako podmínku pro uvolnění kupní ceny z úschovy, že peníze budou uvolněny až po provedeném zápisu na katastrálním úřadu, doložíte výpis z vlastnictví a předáte ho uschovateli, který částku ihned uvolní ve prospěch uvedeného bankovního účtu prodávajícího, který jste uvedli v kupní smlouvě.

POZOR. Někdy se uvolňuje kupní cena již na návrh do katastru. To znamená, že v okamžiku kdy je podaný návrh na zápis, je kupní cena vyplacena i když ještě nejste zapsání na listu vlastnictví.

Toto je také možné, ale v případě, že by došlo k nějakému problému při řízení v žádosti o zápis, budete mít již svázané ruce, neboť kupní cena byla prodávajícímu vyplacena a pokud nemáte v kupní smlouvě nějakou klauzuli o součinnosti při možně vzniklých problémech, nečekejte pomoc od prodávajícího a jste na to sami.

Úschova kupní ceny, je složitější a ptoro se vyplatí nad podminkami nemávnout rukou a spoléhat se na štěstí. Snad jsme Vám trochu poradili a osvětlili záludnosti, které by mohli vzniknout při neúplně dokonalé sepsané kupní smlouvě.

1. Úschova kupní cenyZávěrem

Kde jsou peníze uschovány?

Vždy na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova. Při výběru bankovního ústavu je advokát povinen přihlédnout k případným požadavkům klienta. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova! Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit.


Jaká je odměna advokáta?

Odměna advokáta za úschovu peněz je vždy smluvní; advokátní tarif tuto otázku neupravuje. Na výši odměny se tedy musí advokát s klientem vždy dohodnout.

Want to say something? Post a comment

Download document

Před stažením tohoto dokumentu zadejte svůj e-mail

Translate »

Compare