Nájemní a podnájemní smlouva

Nájemní a podnájemní smlouva

61 / 100

Nájemní a podnájemní smlouva

Nájemní a podnájemní smlouva. Věděli jste, jaký je rozdíl mezi nájemní smlouvou a podnájemní smlouvou? Pokud ne, pojďme se na to podívat podrobněji.

Rozdíl mezi nájemní smlouvou a podnájemní smlouvou:

Nájemní smlouva:

 • Strany: Mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká přímý vztah. Pronajímatel je majitelem nemovitosti, kterou nájemce užívá.
 • Vztahy: Nájemce má přímý smluvní vztah s pronajímatelem. Nájemce platí nájemné a dodržuje podmínky smlouvy.
 • Odpovědnost: Pronajímatel má povinnost udržovat nemovitost a provádět nezbytné opravy. Nájemce je povinen platit nájemné, užívat nemovitost řádně a respektovat podmínky nájemní smlouvy.

Podnájemní smlouva:

 • Strany: Tato smlouva zahrnuje tři strany: hlavního nájemce (pronajímatele), podnájemce a původního majitele nemovitosti.
 • Vztahy: Hlavní nájemce (pronajímatel) má smluvní vztah s původním majitelem nemovitosti a snaží se pronajmout část nemovitosti podnájemci.
 • Odpovědnost: Hlavní nájemce je zodpovědný za plnění smlouvy s původním majitelem a zároveň má právo a povinnost uzavřít smlouvu s podnájemcem. Podnájemce je povinen platit nájemné hlavnímu nájemci a respektovat podmínky smlouvy.

Důležitá ustanovení v nájemní smlouvě:

 • Nájemné: Určení výše nájemného, způsob platby a četnost placení.
 • Doba trvání: Stanovení doby trvání smlouvy (doba určitá nebo neurčitá) a podmínky pro její ukončení.
 • Povolené užití: Specifikace toho, jak může nájemce nemovitost využívat.
 • Opravy a údržba: Rozsah povinností pronajímatele ohledně oprav a údržby nemovitosti.
 • Záruky: Případné záruky od pronajímatele ohledně stavu nemovitosti nebo funkčnosti zařízení.
 • Výpověď: Postup výpovědi nájemní smlouvy, termíny a podmínky.
 • Zálohy: Možnost požadovat od nájemce zálohu na náklady spojené s nemovitostí.

Důležitá ustanovení v podnájemní smlouvě:

 • Souhlas původního majitele: Ujistění, že hlavní nájemce má souhlas původního majitele pro uzavření podnájemní smlouvy.
 • Podnájemné: Specifikace výše podnájemného a podmínky platby.
 • Rozsah podnájmu: Stanovení, které části nemovitosti nebo zařízení je podnájemce oprávněn užívat.
 • Povolené užití: Omezení toho, jakým způsobem může podnájemce využívat pronajatý prostor.
 • Odpovědnost hlavního nájemce: Specifikace, že hlavní nájemce zůstává odpovědný za splnění podmínek původní nájemní smlouvy.
 • Délka podnájemní smlouvy: Stanovení doby trvání podnájemní smlouvy a podmínky pro ukončení.
 • Podmínky výpovědi: Pokud je podnájemce i hlavním nájemcem, mohou být stanoveny specifické podmínky pro výpověď.
 • Zálohy: Pokud hlavní nájemce platí zálohy původnímu majiteli, může požadovat podobné zálohy od podnájemce.

Want to say something? Post a comment

Download document

Před stažením tohoto dokumentu zadejte svůj e-mail

Translate »

Compare